Leopard 2 voorserie & Panzerschnellbrücke 2

Op deze fotopagina komt u de Leopard 2 Psb 2 (PanzerSchnellBrücke 2) gezien op de opendagen in 2008 in Oirschot.